Vážení divadelní příznivci,
vzhledem k současné situaci nejsme schopni aktualizovat program k dárkovým certifikátům. PROTO SI PROSÍM SLEDUJTE AKTUÁLNÍ PŘESUNY PŘEDSTAVENÍ A PROGRAMY na webových stránkách jednotlivých divadel a pořadatelů viz. Kalendář - program divadel. PŘI VÝBĚRU PŘEDSTAVENÍ JE TŘEBA SE ŘÍDIT PRAVIDLY POUŽITÍ KUPÓNŮ UVEDENÝCH NA WEBU.
Váš BONUSYS!

Darujte (si) 100% zážitky za poloviční ceny!

 

ETICKÝ KODEX

 

Jako morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech obchodníků společnosti PRO BONUSYS s.r.o., (dále jen BONUSYS), vůči potenciálním klientům (divákům) – majitelům informační brožury a veřejnosti.  Etický kodex není obecně závazným právním předpisem, ale je souborem pravidel doplňujících zákonné a jiné právní předpisy.

Význam Etického kodexu spočívá především v tom, že jasně říká, na jakých principech a mezilidských vztazích BONUSYS staví, o jaké hodnoty se chce opírat i do budoucna. BONUSYS usiluje o otevřený, zákaznicky orientovaný styl jednání a chování respektující hodnoty lidí, kteří jej pomáhají vytvářet.

Základními hodnotami, které má každý spolupracovník, zaměstnanec ctít a vytvářet tak základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti, vůči produktům BONUSYS jsou kvalita, pro klientský přístup, odpovědnost, efektivita a týmová spolupráce.

 

ZÁVAZEK MANAGEMENTU A OBCHODNÍKŮ BONUSYS VŮČI KLIENTŮM, VEŘEJNOSTI A OBCHODNÍM PARTNERŮM

Naší povinností je:

 • Vést maximálně pozitivní kampaň – pozitivně motivovat budoucího klienta (budoucího diváka).
 • Oslovit výhradně vedení a zaměstnance soukromých a státních organizací, a to převážně formou přímého osobního kontaktu. S každou kampaní oslovit nové zákazníky, NEPRODÁVÁME STÁLÉ KLIENTELE! Tzn., kampaň neztrácí na účinku efektivní reklamní kampaně, která vždy přivede nové diváky do divadel. Společnosti informační brožury nakupují pro své zaměstnance v rámci svého benefitního programu a motivace svých zaměstnanců, nebo nám umožní osobní setkání přímo na pracovišti s jednotlivými zaměstnanci. Zaměstnanci tak mají možnost zakoupit si informační brožury jako soukromé osoby, nicméně vždy náš prodej probíhá ve firmách.
 • Nikdy neoslovujeme zákazníky formou telemarketingu, osobních prezentací v domácnosti, nebo na ulici. Způsob tohoto podomního prodeje je u nás ve společnosti striktně zakázán - s důsledkem ukončení spolupráce.
 • Poskytovat nejúplnější informace budoucímu klientovi o provozu zařízení a poskytovaných službách našeho partnera uvedeného v informační brožuře.
 • Vytvářet při plnění své činnosti příjemnou atmosféru, která umožní svobodnou volbu potenciálního klienta při jeho rozhodování o koupi informační brožury.
 • Ke všem budoucím klientům, a to při zachování zásad nediskriminace (zejména s ohledem na pohlaví, věk, sociální skupinu, apod.), být za všech okolností vstřícní, slušní a korektní.
 • Detailní znalost anotací jednotlivých inscenací a herců, kteří v představeních vystupují.
 • Minimálně 1x za 14 dní v rámci sebevzdělávání navštívit divadelní představení z aktuálně prodávané informační brožury.
 • Seznámit zákazníky se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti BONUSYS, jejichž součástí jsou podmínky odstoupení od uzavření smlouvy a informace sdělované spotřebiteli před uzavřením smlouvy. Všeobecné obchodní podmínky jsou v plném znění zveřejněny i na webových stránkách společnosti (https://www.bonusys.cz/vseobecne-obchodni-podminky/).
 • Být vždy upravený a identifikovatelný.

Co je v BONUSYS striktně zakázáno s důsledkem ukončení spolupráce:

 • Negativně motivovat současného nebo budoucího klienta BONUSYS nebo jednotlivých obchodních partnerů (divadel).
 • Mylně informovat o pravidlech informační brožury, platnosti a výši slev v ní uvedených.
 • Vědomě uvádět zavádějící, neúplné, nepravdivé informace či jakkoli uvádět budoucího klienta v omyl, co se týče provozu a poskytovaných služeb našich partnerů uvedených v infomační brožuře.
 • Neodbytným způsobem, tj. nad míru slušného chování a dodržování dobrých mravů, „obtěžovat“ potenciální klienty, pokud projeví výslovný nezájem o další poskytování informací o nabízených službách.
 • Oslovovat zákazníky formou , osobních prezentací v domácnosti, nebo na ulici. Způsob tohoto podomního prodeje je u nás ve společnosti striktně zakázán - s důsledkem ukončení spolupráce.