Vážení divadelní příznivci,
vzhledem k současné situaci nejsme schopni aktualizovat program k dárkovým certifikátům. PROTO SI PROSÍM SLEDUJTE AKTUÁLNÍ PŘESUNY PŘEDSTAVENÍ A PROGRAMY na webových stránkách jednotlivých divadel a pořadatelů viz. Kalendář - program divadel. PŘI VÝBĚRU PŘEDSTAVENÍ JE TŘEBA SE ŘÍDIT PRAVIDLY POUŽITÍ KUPÓNŮ UVEDENÝCH NA WEBU.
Váš BONUSYS!

Darujte (si) 100% zážitky za poloviční ceny!

Informace sdělované spotřebiteli před uzavřením smlouvy

21. 06. 2016

Toto sdělení obsahuje informace, které je prodávající povinen sdělit zákazníkovi, dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, před uzavřením Kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“). Zákazník má zároveň možnost dozvědět se tyto informace jak na webových stránkách prodávajícího, https://www.bonusys.cz/, tak na kontaktní pobočce prodávajícího na adrese: Novosibřinská 878, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9 a na telefonické lince +420 602 371 099.

 

Na základě výše uvedeného tímto poskytovatel zákazníkovi sděluje následující informace:

 

 1. a. Prodávající jsou obchodní společnosti: PRO BONUSYS s.r.o., IČ: 28617231 se sídlem na adrese: Novosibřinská 878, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9 ,  web: https://www.bonusys.cz/, E-mail: bonusys@bonusys.cz,  Telefon: +420 602 371 099.
 2. b. Prodávajíc v rámci své obchodní činnosti prodává produkty uvedené v čl. d), kdy tyto produkty jsou blíže popsané na internetových stránkách prodávajícího. Prodávající v rámci své obchodní činnosti postupuje v souladu s platnou právní úpravou a Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího, volně dostupnými na internetových stránkách prodávajícího.
 3. c. Prodávající v rámci své obchodní činnosti prodává produkty uvedené pod písmenem d), které jsou vždy tvořeny informační brožurou a kupónovou knížkou. Produkt je tak dohromady tvořen Informační brožurou a kupónovou knížkou, které jsou nedílnou součástí produktu. Při případné reklamaci či odstoupení od smlouvy kupujícím, musí být prodávajícímu zaslán zpět produkt včetně všech jeho součástí, tedy Informační brožura i Kupónová knížka, v opačném případě nebude prodávajícím k tomuto úkonu kupujícího přihlíženo.
 4. d. Prodávající v rámci své obchodní činnosti prodává produkty na následující kulturní akce níže uvedených divadel, kdy využití těchto produktů se může lišit a to v závislosti na specifických podmínkách předmětné kulturní akce:

  I. Kultura 2019/2020 - cena 1.099 Kč                                        
  II. Divadelní ochutnávka - cena 299 Kč
  III. Kultura 2018/2019- cena 1099 Kč

 

 1. e. Kupní cena za koupi jednotlivého produktu bude kupujícím uhrazena po dohodě s prodávajícím jednou z následujících variant: úhradou v hotovosti při uzavření smlouvy, v tomto případě prodávající kupujícímu vystaví doklad prokazující přijetí kupní ceny  (pouze přes eshop) - platbou na bankovní účet prodávajícího; - na dobírku (pouze přes eshop); - na základě prodávajícím vystavené faktury obsahující všechny zákonem stanovené náležitosti a ve které bude uvedeno datum splatnosti kupní ceny.
 1. f. Kupující je oprávněn využít zakoupený produkt tak, že na základě zakoupeného produktu kupující po předložení jednotlivého kupónu z Kupónové knížky obdrží při zakoupení vstupenky na předmětnou kulturní akci druhou vstupenku na téže kulturní akci zdarma, popřípadě jinou výhodu či slevu, v závislosti na typu produktu (dále jen „oprávnění vyplývající z produktu“). Uplatnění oprávnění vyplývajícího ze zakoupeného produktu je možné telefonicky nebo na pokladnách pořadatelů v produktech uvedených kulturních akcí. Bližší informace o uplatnění jednotlivých produktů jsou v těchto produktech uvedeny a prodávající tyto informace kupujícímu na jeho žádost poskytne při uzavírání předmětné kupní smlouvy
 2. g. Náklady na dodání produktu se řídí podmínkami společnosti zabezpečující poštovní služby – společnosti Česká pošta a.s.
 3. h. Poučení o možnosti odstoupení kupujícího od Kupní smlouvy: Kupující je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání smluveného zboží. Způsob odstoupení od smlouvy, stejně jako práva a povinnosti z tohoto odstoupení od smlouvy vzniklé jsou blíže popsány v „Podmínkách odstoupení od uzavřené smlouvy“ (dále jen Podmínky odstoupení). Tyto Podmínky odstoupení jsou volně dostupné na internetových stránkách prodávajících uvedených výše. Tyto Podmínky odstoupení jsou kupujícímu prodávajícím zpřístupněny před uzavřením smlouvy. Součástí Podmínek odstoupení a těchto Informací sdělených spotřebiteli před uzavřením smlouvy je i Formulář pro odstoupení od smlouvy, kterého může kupující pro odstoupení od smlouvy využít. Obdržení zaslaného Formuláře pro odstoupení od smlouvy prodávající kupujícímu obratem potvrdí. Práva a povinnosti vzniklé při reklamaci dodaného zboží se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
 4. i. V případě odstoupení od smlouvy dle bodu h) nese náklady spojené s navrácením produktu kupující.
 5. j. Práva a povinnosti vzniklé z uzavřené kupní smlouvy, stejně tak jako práva a povinnosti vztahující se k ukončení kupní smlouvy, která nejsou blíže popsána, výše se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
 6. k. Uzavřená smlouva, potažmo jednání uskutečněné prostřednictvím poštovních služeb či emailová komunikace, které vedly k uzavření smlouvy, budou uchovány na pobočce prodávajícího a kupujícímu budou po předchozí písemné žádosti tyto dokumenty prodávajícím zpřístupněny.
 7. l. Smluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím budou uzavírány v českém jazyce.
 8. m. V případě uzavření smlouvy prostřednictvím prostředku komunikace na dálku je smlouva uzavřena v následujících krocích: 1) poté co bude prodávající kupujícím kontaktován s žádostí o uzavření smlouvy, prodávající přijetí této zprávy kupujícímu neprodleně potvrdí; 2) ze strany prodávajícího bude kupujícímu na kupujícím uvedenou adresu zaslána oficiální nabídka na koupi produktu, obsahující veškerá smluvní ujednání dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to včetně charakteristiky produktu a kupní ceny, která bude obsahovat veškeré náklady s koupí předmětu smlouvy spojené, způsobu a místa dodání produktu 3) kupní smlouva je považována za uzavřenou okamžikem, kdy bude prodávajícímu doručen souhlas kupujícího se zaslanou nabídkou.
 9. n. Prodávající, stejně jako všichni jeho zaměstnanci jsou povinni v rámci obchodní činnosti prodávajícího dodržovat ETICKÝ KODEX BONUSYS, který je volně dostupný na internetových stránkách prodávajícího.