Vážení divadelní příznivci,
PLATNOST DÁRKOVÝCH CERTIFIKÁTŮ KULTURA 2019/2020 JE PRODLOUŽENA DO 31. 12. 2021, DLE PRAVIDEL UVEDENÝCH NA NAŠEM WEBU V PROGRAMU DIVADEL.
Vzhledem k současné situaci nejsme schopni aktualizovat program k dárkovým certifikátům. PROTO SI PROSÍM SLEDUJTE AKTUÁLNÍ PŘESUNY PŘEDSTAVENÍ A PROGRAMY na webových stránkách jednotlivých divadel a pořadatelů viz. Kalendář - program divadel. PŘI VÝBĚRU PŘEDSTAVENÍ JE TŘEBA SE ŘÍDIT PRAVIDLY POUŽITÍ KUPÓNŮ UVEDENÝCH NA WEBU.
Váš BONUSYS!

Darujte (si) 100% zážitky za poloviční ceny!

Podmínky odstoupení od uzavření smlouvy

21. 06. 2016

 

1. Kupující má právo bez udání důvodu odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy byl kupujícím produkt převzat.

2. Odstoupit od uzavřené smlouvy lze formou jednostranného právního jednání, a to buď písemným odstoupením zaslaným na adresu PRO BONUSYS s.r.o., Novosibřinská 878, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9 nebo elektronicky na e-mail prodávajícího bonusys@bonusys.cz. Odstoupení je možno učinit i osobně po předchozí telefonické domluvě na pražské pobočce prodávajícího.

3. Kupující může pro odstoupení využít formulář, jenž je první přílohou záložky Všeobecné obchodní podmínky. Po doručení vyplněného formuláře, který byl odeslán jedním ze způsobů uvedených v odstavci 2., bude prodávajícím obratem zasláno kupujícímu potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy (pouze v případě uvedení mailové/korespondenčí adresy).

4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je dodržena, je-li oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu odesláno před uplynutím příslušné lhůty.

5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude kupujícímu vrácena kupní cena nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu produkt ze strany kupujícího předán, nebo ode dne kdy kupující prokáže, že produkt prodávajícímu odeslal. Kupní cena může být ponížena v souladu s odstavcem 8.  Pro vrácení přijatých peněžních prostředků bude použit stejný platební prostředek, který byl kupujícím využit pro provedení počáteční finanční transakce, pokud zákazník neurčí jinak.

6. Kupující je povinen vrátit produkt, a to včetně všech jeho součástí, tzn. Informační brožury a Kupónové knížky neponičený, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zpět na adresu PRO BONUSYS s.r.o., Novosibřinská 878, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bude produkt odeslán před uplynutím posledního dne lhůty. V případě, že bude kupujícím vrácen produkt poničený, či opotřebovaný nad míru obvyklou, nebude prodávajícím k tomuto úkonu kupujícího přihlíženo. Kupující je dále povinen zaslat prodávajícímu daňový doklad, který mu byl při koupi vystaven, nebo jeho kopii.

7. Přímé náklady spojené s vrácením produktu nese kupující.

8. Kupující odpovídá za snížení hodnoty produktu v důsledku nakládání s tímto produktem jiným způsobem, než který je nutný pro nakládání s produktem s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

9. Úhrada poměrné části ceny produktu podle čl. 8. bude provedena zápočtem vůči pohledávce kupujícího na vrácení peněžních prostředků podle odstavce 5. Částka vrácená kupujícímu podle odstavce 5. tedy bude odpovídat sumě přijatých peněžních prostředků, sníženou o částku rovnající se výši znehodnocení produktu dle čl. 8.