Vážení divadelní příznivci,
vzhledem k současné situaci nejsme schopni aktualizovat program k dárkovým certifikátům. PROTO SI PROSÍM SLEDUJTE AKTUÁLNÍ PŘESUNY PŘEDSTAVENÍ A PROGRAMY na webových stránkách jednotlivých divadel a pořadatelů viz. Kalendář - program divadel. PŘI VÝBĚRU PŘEDSTAVENÍ JE TŘEBA SE ŘÍDIT PRAVIDLY POUŽITÍ KUPÓNŮ UVEDENÝCH NA WEBU.
Váš BONUSYS!

Darujte (si) 100% zážitky za poloviční ceny!

Všeobecné obchodní podmínky

21. 06. 2016

společnosti PRO BONUSYS s.r.o.

(ze dne 22. 6. 2016)

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PRO BONUSYS s.r.o., IČ 28617231, se sídlem Novosibřinská 878, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 198239, web: https://www.bonusys.cz/.

I. Rozsah obchodních podmínek

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen"VOP") upravují obchodní činnost a obchodní spolupráci mezi prodávajícím - společností PRO BONUSYS s.r.o. (dále také jen jako "prodávající") a třetí osobou jako kupujícím (dále také jen jako "kupující") a použijí se na všechny právní vztahy prodávajícího, ve kterých na ně bylo prodávajícím odkázáno, a to zejména v rámci uzavírání kupních smluv, na základě kterých prodávající kupujícímu prodává níže uvedené produkty.
 2. Tyto VOP upravují i smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran (dále také jako"smlouva"), tak jak tyto vztahy upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
 3. Právní vztahy blíže neupravené těmito VOP se řídí platným českým právem a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
 4. V případě sporů vzniklých z uzavřené kupní smlouvy, které nelze vyřešit dohodou smluvních stran, budou řešeny věcně a místně příslušnými obecnými soudy České republiky.
 5. V rámci komunikace mezi prodávajícím a kupujícím je za písemnost považována i korespondence doručená druhé smluvní straně prostřednictvím elektronické pošty. Smlouva může být uzavřena i za použití prostředků komunikace na dálku a to zejména elektronickou cestou či s využitím poskytovatele poštovních služeb s tím, že určitá část komunikace mezi prodávajícím a kupujícím může probíhat prostřednictvím telefonických služeb.

II. Vznik smlouvy

 1. Před uzavřením kupní smlouvy má kupující možnost dozvědět se na webových stránkách prodávajícího https://www.bonusys.cz/, na pobočce prodávajícího a na telefonické lince +420 602 371 099 níže uvedené údaje, které jsou součástí VOP:
 1. Prodávající je obchodní společnost: PRO BONUSYS s.r.o., IČ: 28617231 se sídlem na adrese: Novosibřinská 878, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, web: https://www.bonusys.cz/, E-mail: bonusys@bonusys.cz, Telefon: +420 602 371 099.
 2. Prodávající v rámci své obchodní činnosti prodává produkty uvedené v čl. II odst. d), kdy tyto produkty jsou blíže popsané na internetových stránkách prodávajícího. Prodávající v rámci své obchodní činnosti postupuje v souladu s platnou právní úpravou a Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího, volně dostupnými na internetových stránkách prodávajícího.
 3. Prodávající v rámci své obchodní činnosti prodává produkty uvedené v čl. II odst. d), které jsou vždy tvořeny informační brožurou a kupónovou knížka. Produkt je tak dohromady tvořen Informační brožurou a kupónovou knížkou, které jsou nedílnou součástí produktu. Při případné reklamaci či odstoupení od smlouvy kupujícím, musí být prodávajícímu zaslán zpět produkt včetně všech jeho součástí, tedy Informační brožura i Kupónová knížka, v opačném případě nebude prodávajícím k tomuto úkonu kupujícího přihlíženo.
 4. Prodávající v rámci své obchodní činnosti prodává produkty na následující kulturní akce níže uvedených divadel, kdy využití těchto produktů se může lišit a to v závislosti na specifických podmínkách předmětné kulturní akce:
 5.  
  1. Kultura 2019/2020 - cena 1.099 Kč
  2. Divadelní ochutnávka - cena 299 Kč
  3. Kultura 2018/2019 cena 1099,- Kč.
 6. Kupní cena za koupi jednotlivého produktu bude kupujícím uhrazena po dohodě s prodávajícím jednou z následujících variant:
  • úhradou v hotovosti při uzavření smlouvy, v tomto případě prodávající kupujícímu vystaví doklad prokazující přijetí kupní ceny - pouze nákup přes eshop.
  • platbou na bankovní účet prodávajícího
  • na dobírku tzn., že při dodání zboží společnost poskytující poštovní služby od kupujícího vybere kupní cenu (dobírková částka) - pouze přes ehop.
  • na základě prodávajícím vystavené faktury obsahující všechny zákonem stanovené náležitosti a ve které bude uvedeno datum splatnosti kupní ceny.
 1. Kupující je oprávněn využít zakoupený produkt tak, že na základě zakoupeného produktu kupující po předložení jednotlivého kupónu z Kupónové knížky obdrží při zakoupení vstupenky na předmětnou kulturní akci druhou vstupenku na téže kulturní akci zdarma, popřípadě jinou výhodu či slevu, v závislosti na typu produktu (dále jen „oprávnění vyplývající z produktu“). Uplatnění oprávnění vyplývajícího ze zakoupeného produktu je možné telefonicky nebo na pokladnách pořadatelů v produktech uvedených kulturních akcí. Bližší informace o uplatnění jednotlivých produktů jsou v těchto produktech uvedeny a prodávající tyto informace kupujícímu na jeho žádost poskytne při uzavírání předmětné kupní smlouvy
 2. Náklady na dodání produktu se řídí podmínkami společnosti zabezpečující poštovní služby – společnosti Česká pošta a.s.
 3. Poučení o možnosti odstoupení kupujícího od Kupní smlouvy: Kupující je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání smluveného zboží. Způsob odstoupení od smlouvy, stejně jako práva a povinnosti z tohoto odstoupení od smlouvy vzniklé jsou blíže popsány v „Podmínkách odstoupení od uzavřené smlouvy“ (dále jen Podmínky odstoupení). Tyto Podmínky odstoupení jsou volně dostupné na internetových stránkách prodávajících uvedených výše. Tyto Podmínky odstoupení jsou kupujícímu prodávajícím zpřístupněny před uzavřením smlouvy. Součástí Podmínek odstoupení a těchto Informací sdělených spotřebiteli před uzavřením smlouvy je i Formulář pro odstoupení od smlouvy, kterého může kupující pro odstoupení od smlouvy využít. Obdržení zaslaného Formuláře pro odstoupení od smlouvy prodávající kupujícímu obratem potvrdí. Práva a povinnosti vzniklé při reklamaci dodaného zboží se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle bodu h) nese náklady spojené s navrácením produktu kupující.
 5. Práva a povinnosti vzniklé z uzavřené kupní smlouvy, stejně tak jako práva a povinnosti vztahující se k ukončení kupní smlouvy, která nejsou blíže popsána výše, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
 6. Uzavřená smlouva, potažmo jednání uskutečněné prostřednictvím poštovních služeb či emailová komunikace, které vedly k uzavření smlouvy, budou uchovány na pobočce prodávajícího a kupujícímu budou po předchozí písemné žádosti tyto dokumenty prodávajícím zpřístupněny.
 7. Smluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím budou uzavírány v českém jazyce.
 8. V případě uzavření smlouvy prostřednictvím prostředku komunikace na dálku je smlouva uzavřena v následujících krocích: 1) poté co bude prodávající kupujícím kontaktován s žádostí o uzavření smlouvy, prodávající přijetí této zprávy kupujícímu neprodleně potvrdí; 2) ze strany prodávajícího bude kupujícímu na kupujícím uvedenou adresu zaslána oficiální nabídka na koupi produktu, obsahující veškerá smluvní ujednání dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to včetně charakteristiky produktu a kupní ceny, která bude obsahovat veškeré náklady s koupí předmětu smlouvy spojené, způsobu a místa dodání produktu 3) kupní smlouva je považována za uzavřenou okamžikem, kdy bude prodávajícímu doručen souhlas kupujícího se zaslanou nabídkou.
 9. prodávající, stejně jako všichni jeho zaměstnanci jsou povinni v rámci obchodní činnosti prodávajícího dodržovat ETICKÝ KODEX BONUSYS, který je volně dostupný na internetových stránkách prodávajícího.
 1. Kupní smlouva, na základě které kupující od prodávajícího kupuje produkt vymezený v čl. III těchto VOP, může být uzavřena níže uvedenými způsoby:
 1. v prostorech obvyklých pro podnikání prodávajícího. V tomto případě se bude tato smlouva řídit ustanoveními občanského zákoníku stanovící práva a povinnosti při uzavření smlouvy o prodeji věci v obchodě.
 2. mimo prostory obvyklé pro podnikání prodávajícího. V tomto případě uzavření smlouvy budou kupujícímu před uzavření smlouvy předány dokumenty: Informace sdělované spotřebiteli před uzavřením smlouvy a Podmínky odstoupení od uzavřené smlouvy, jejichž přílohou je Formulář pro odstoupení od smlouvy. Tyto dokumenty jsou volně dostupné na internetové stránce prodávajícího https://www.bonusys.cz/. Zároveň bude kupující prodávajícím upozorněn na všechny náležitosti takto uzavřené smlouvy a bude řádně poučen dle ustanovení občanského zákoníku.
 3. v případě uzavření smlouvy prostřednictvím prostředku komunikace na dálku je smlouva uzavřena v následujících krocích: 1) poté co bude prodávající kupujícím kontaktován s žádostí o uzavření smlouvy, prodávající přijetí této zprávy kupujícímu neprodleně potvrdí; 2) ze strany prodávajícího bude kupujícímu na kupujícím uvedenou adresu zaslána oficiální nabídka na koupi produktu, obsahující veškerá smluvní ujednání dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to včetně charakteristiky produktu a kupní ceny, která bude obsahovat veškeré náklady s koupí předmětu smlouvy spojené, způsobu a místa dodání produktu 3) kupní smlouva je považována za uzavřenou okamžikem, kdy bude prodávajícímu doručen souhlas kupujícího se zaslanou nabídkou.

III. Charakteristika produktu

 1. Prodávající v rámci své obchodní činnosti prodává produkty, které jsou vždy tvořeny Informační brožurou a Kupónovou knížkou. Produkt je tedy dohromady tvořen Informační brožurou a Kupónovou knížkou, které jsou nedílnou součástí produktu. Při případné reklamaci či odstoupení od smlouvy kupujícím, musí být prodávajícímu zaslán produkt včetně všech jeho součástí, tedy Informační brožura i Kupónová knížka, v opačném případě nebude prodávajícím k tomuto odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího přihlíženo.
 1. Na základě zakoupeného produktu kupující po předložení jednotlivého kupónu z kupónové knížky obdrží při zakoupení vstupenky na předmětnou kulturní akci druhou vstupenku na tutéž kulturní akci zdarma, popřípadě jinou výhodu či slevu, v závislosti na typu produktu (dále jen „oprávnění vyplývající z produktu“). Uplatnění oprávnění vyplývajícího ze zakoupeného produktu je možné telefonicky nebo na pokladnách pořadatelů v produktech uvedených kulturních akcí. Informace o uplatnění jednotlivých produktů jsou v těchto produktech uvedeny a prodávající tyto informace kupujícímu poskytne při uzavírání předmětné kupní smlouvy.
 1. Výše uvedená oprávnění plynoucí ze zakoupeného produktu není možné uplatnit při nákupu jednotlivých vstupenek prostřednictvím smluvních partnerů divadel – pořadatelů kulturních akcí a nákupu přes internet. Oprávnění plynoucí ze zakoupeného produktu lze uplatnit pouze z plného vstupného a vzájemně se nesčítají. Při rezervaci je kupující povinen upozornit personál divadla – pořadatele kulturní akce, že je vlastníkem produktu a z tohoto titulu má nárok na jednu vstupenku zdarma či jiné oprávnění vyplývající z vlastnictví produktu.
 1. Jednotlivé výhody nelze kombinovat s jinými slevami nebo akcemi a sčítat je navzájem. Pravidla použití produktu nelze měnit. Počet kupónů použitých najednou není omezen.
 1. Platnost produktu může být časově omezena. Tato informace je vždy uvedena v produktu a kupujícímu sdělena při uzavírání smlouvy.

IV. Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující se zavazuje, že v případě, že toto není výslovně povoleno autorským zákonem, nebude kopírovat, modifikovat, publikovat, přenášet, zobrazovat, prodávat nebo se účastnit přenášení, kopírování či prodeje a dále nebude žádným způsobem obchodně využívat nebo dále poskytovat jakýkoliv obsah produktu či jeho jednotlivých částí.
 2. Kupující je povinen uplatnit produkt dle pokynů a podmínek uvedených předmětném produktu uvedených a těchto VOP.

V. Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má právo a nikoli povinnost kontrolovat zda jsou jím poskytované služby poskytovány a využívány v souladu s těmito VOP a s platnou legislativou.
 2. Prodávající, stejně jako všichni jeho zaměstnanci jsou povinni v rámci obchodní činnosti prodávajícího dodržovat ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI PRO BONUSYS s.r.o., který je volně dostupný na internetových stránkách prodávajícího.

VI. Cena produktů

Cena jednotlivých produktů je uvedena v platném ceníku na internetových stránkách prodávajícího. Tyto ceny jsou uvedeny jako konečné, včetně DPH a jakýchkoliv dalších poplatků.

VII. Úhrada kupní ceny

Kupní cena za koupi jednotlivého produktu bude kupujícím uhrazena po dohodě s prodávajícím jednou z následujících variant:

 • úhradou v hotovosti při uzavření smlouvy, v tomto případě prodávající kupujícímu vystaví doklad prokazující přijetí kupní ceny - možno pouze při objednávce přes eshop;
 • platbou na bankovní účet prodávajícího;
 • na dobírku, tzn., že při dodání zboží společnost poskytující poštovní služby od kupujícího vybere kupní cenu (dobírková částka) - možno pouze při objednávce přes eshop;
 • na základě vystavené faktury obsahující všechny zákonem stanovené náležitosti.

VIII. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující má právo bez udání důvodu odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy byl kupujícím produkt převzat.
 2. Odstoupit od uzavřené smlouvy lze formou jednostranného právního jednání, a to buď písemným odstoupením zaslaným na adresu PRO BONUSYS s.r.o., Novosibřinská 878, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9 , nebo elektronicky na e-mail prodávajícího bonusys@bonusys.cz.
 3. Kupující může pro odstoupení využít formulář, jenž je přílohou těchto VOP. Po doručení vyplněného formuláře, který byl odeslán jedním ze způsobů uvedených v čl. VIII odstavci 2. těchto VOP, bude prodávajícím obratem zasláno kupujícímu potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.
 4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je dodržena, je-li oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu odesláno před uplynutím příslušné lhůty.
 5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude kupujícímu vrácena kupní cena nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu produkt ze strany kupujícího předán, nebo ode dne kdy kupující prokáže, že produkt prodávajícímu odeslal. Kupní cena může být ponížena v souladu s čl. VIII odstavcem 8 těchto VOP. Pro vrácení přijatých peněžních prostředků bude použit stejný platební prostředek (viz. čl. VII těchto VOP), který byl kupujícím využit pro provedení počáteční finanční transakce, pokud zákazník neurčí jinak.
 6. Kupující je povinen vrátit produkt, a to včetně všech jeho součástí, tzn. Informační brožury a Kupónové knížky neponičený, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zpět na adresu PRO BONUSYS s.r.o., Novosibřinská 878, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bude produkt odeslán před uplynutím posledního dne lhůty. V případě, že bude kupujícím vrácen produkt poničený, či opotřebovaný nad míru obvyklou, nebude prodávajícím k tomuto úkonu kupujícího přihlíženo.
 7. Přímé náklady spojené s vrácením produktu nese kupující.
 8. Kupující odpovídá za snížení hodnoty produktu v důsledku nakládání s tímto produktem jiným způsobem, než který je nutný pro nakládání s produktem s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 9. Úhrada poměrné části ceny produktu podle čl. VIII odstavce 8. těchto VOP bude provedena zápočtem vůči pohledávce kupujícího na vrácení peněžních prostředků podle čl. VIII odstavce 5 těchto VOP. Částka vrácená kupujícímu podle čl. VIII odstavce 5. těchto VOP, tedy bude odpovídat sumě přijatých peněžních prostředků – kupní ceně, snížené o částku rovnající se výši znehodnocení produktu dle čl. VIII odstavce 8 těchto VOP.

V Praze dne 10. 5. 2018